Home / Angebot / Aus­stel­ler
Gar­ten­lust & Blu­men­duft

Aus­stel­ler 2020

Bam­bus­gar­ten Bulach

Fir­men­na­me: Bam­bus­gar­ten Bulach
Stand Nr.: 150
Ort: Karls­ru­he
Ange­bot: Bam­bus ohne Aus­läu­fer, Bam­bus ande­re, Grä­ser, Far­ne, Stau­den, klei­ne Gehöl­ze