Home / Angebot / Aus­stel­ler
Gar­ten­lust & Blu­men­duft

Aus­stel­ler 2020

Becker Trends & Flowers

Fir­men­na­me: Becker Trends & Flowers
Stand Nr.: 114
Web­sei­te: www.trends-flowers.de
Ort: Schwet­zin­gen
Ange­bot: Som­mer­flor, Stau­den, Grä­ßer, Suku­len­ten, Was­ser­pflan­zen, Wohn­ac­ces­soires, Mari­ti­me Deko, 80% der Pflan­zen sind aus hei­mi­scher Pro­duk­ti­on