Home / Angebot / Aus­stel­ler
Gar­ten­lust & Blumenduft

Aus­stel­ler 2023

Baum­pfle­ge Bosler

Fir­men­na­me
Baum­pfle­ge Bosler
Stand Nr.
414
Ort
St. Johann-Wür­tin­gen
Ange­bot
Unse­re Leis­tun­gen: Baum­pfle­ge, Fäl­lun­gen, Spe­zi­al­fäl­lun­gen, Tot­hol­zent­fer­nung, Kro­nen­si­che­rung, Obst­baum­schnitt, Baum­kon­trol­le, Häck­sel­ar­bei­ten, Gar­ten- & Landschaftspflege

gar­ten­wel­ten Büro für Gartenarchitektur

Fir­men­na­me
gar­ten­wel­ten Büro für Gartenarchitektur
Stand Nr.
131
Ort
Kus­ter­din­gen
Ange­bot
Gar­ten­pla­nung, Gar­ten­be­ra­tung, Pflanzplanung

Gerd Laux­mann Gar­ten- und Landschaftsbau

Fir­men­na­me
Gerd Laux­mann Gar­ten- und Landschaftsbau
Stand Nr.
142
Ort
Gra­ben­stet­ten
Ange­bot
Gemü­se­setz­lin­ge, Beet-/Bal­kon­pflan­zen und Küchen­kräu­ter, Prä­sen­ta­ti­on der Gar­ten- und Landschaftsbauabteilung

Sig­run Schnee – Gartenplanung

Fir­men­na­me
Sig­run Schnee – Gartenplanung
Stand Nr.
337
Ort
Det­tin­gen
Ange­bot
Gar­ten­pla­nung, Pflanz­pla­nung, Beratung

Ver­band Garten‑, Land­schafts- und Sport­platz­bau Ba-Wü e.V.

Fir­men­na­me
Ver­band Garten‑, Land­schafts- und Sport­platz­bau Ba-Wü e.V.
Stand Nr.
246
Ort
Lein­fel­den-Ech­ter­din­gen
Ange­bot
Aus­bil­dungs­are­na des Gar­ten- und Landschaftsbaus